⁉️ ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่า “โอนเงินผิดบัญชี”⁉️

⁉️ ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่า “โอนเงินผิดบัญชี”⁉️


1. รวบรวมหลักฐานการโอนเงิน เช่น สลิปโอนเงิน ภาพถ่ายหน้าจอการโอนเงินผ่าน E-Banking
2. ติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีของท่าน เพื่อแจ้งปัญหา และสอบถามวิธีการขอรับเงินคืน
3. ธนาคารจะติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีที่ท่านโอนผิด หากเจ้าของบัญชีที่ท่านโอนผิดยินยอม ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินจำนวนนั้นให้
4. แต่ถ้าเจ้าของบัญชีที่ท่านโอนผิดไม่ยินยอม ท่านจะต้องแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการติดตามต่อไป
‼️💰ด้วยความห่วงใย ก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้ง ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเสียก่อน เพราะการทำรายการโอนแต่ละครั้ง ทางธนาคารถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้โอน ธนาคารไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาจ่ายเงินชดเชยให้ 💰‼️
🇹🇭🚔 ด้วยความห่วงใยจากกองปราบ “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”