“ปลากระเบนนก” สัตว์หายาก แต่ก็ยังไม่ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

“ปลากระเบนนก” สัตว์หายาก แต่ก็ยังไม่ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

🔴 แม้ว่า “ปลากระเบนนก” จะเป็นสัตว์หายากสำหรับท้องทะเลไทย แต่ก็ยังไม่ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ขณะที่ในปัจจุบัน มีหลายฝ่ายกำลังเรียกร้องให้พิจารณาสัตว์ป่าหายากอีกหลายชนิดเข้าอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง
📍วันนี้..กองปราบ จึงขอนำเสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ มาให้ทุกท่านได้ศึกษา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
📌 การล่า ค้าขาย ครอบครอง หรือแม้แต่มีซากไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
📌 การเพาะพันธ์ุ นำเข้าส่งออก หรือเปิดสวนสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
📌 การครอบครองสัตว์คุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
📌 การค้าขายสัตว์คุ้มครอง หรือซากสัตว์คุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือค้าขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
📌 การบุกรุกทำลายผืนป่าในที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือล่าสัตว์ ในเขตกำหนดห้ามล่าสัตว์ป่า มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
📍จากข้อกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้กำหนดบทลงโทษไว้ค่อนข้างเข้มงวด และครอบคลุม หากแต่ยังมีสัตว์ป่าหายากอีกบางชนิดที่ยังไม่ถูกจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ด้วยความปรารถนาดี กองปราบจึงอยากให้ทุกท่านตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม มากกว่าบทลงโทษของกฎหมาย หากสัตว์ป่าหายากเหล่านั้นต้องสูญพันธ์ุไป เนื่องจากการล่าของมนุษย์
🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”