ทำอย่างไรเมื่อ อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้น เนื่องจากการก่อสร้างถนนที่ไม่มีป้าย หรือสัญญาณเตือน

ทำอย่างไรเมื่อ อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้น เนื่องจากการก่อสร้างถนนที่ไม่มีป้าย หรือสัญญาณเตือน

🔹บางท่านอาจจะเคยได้ยินเหตุการณ์ที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากการก่อสร้างบนถนน ที่ไม่ติดป้าย หรือสัญญาณเตือน
🔹วันนี้กองปราบ ขอแนะนำหลักปฏิบัติ หากท่านต้องประสบอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าว
🔸เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการก่อสร้างของบริษัทรับเหมาซ่อมถนน เช่น ไม่มีการวางป้ายเตือน สัญญาณไฟให้ระวังการก่อสร้าง ส่งผลให้ผู้สัญจรไปมาประสบอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สิน
🔸ผู้เสียหาย เช่น ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สามารถฟ้องร้องผู้รับเหมาให้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1506/2516 ได้บรรยายไว้ว่า “ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเครื่องหมาย ไม้กั้น หรือสิ่งประกอบอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจร” หากการที่ไม่ติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายเตือนผู้ขับขี่รถให้ทราบว่ามีการก่อสร้างซ่อมถนนอยู่ข้างหน้า เป็นเหตุส่วนหนึ่งให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีนี้ถือเป็นเรื่องที่ผู้รับเหมากระทำละเมิด ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
🔸สำหรับการซ่อมรถนั้น ผู้เสียหายอาจซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายไปก่อนได้ ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้รถ ให้ ถ่ายรูปรถ และเก็บใบเสร็จค่าซ่อมเอาไว้เป็นหลักฐาน ถึงแม้รถจะมีประกันก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในมูลค่าความเสียหายเนื่องจากการกระทำละเมิดของผู้รับเหมา ที่จะใช้ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับเหมา
🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”