กฎหมายที่ “ผู้ค้ำประกัน” ต้องรู้

กฎหมายที่ “ผู้ค้ำประกัน” ต้องรู้

รู้ไหม⁉️ ผู้ค้ำประกัน ≠ ลูกหนี้ชั้นต้น
1.จำกัดความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันไว้เฉพาะหนี้ตามที่ระบุในสัญญา
2. ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ร่วม หากฝ่าฝืนข้อห้าม สัญญาค้ำประกันนั้นจะเป็นโมฆะ
3. หากข้อตกลงในสัญญาเป็นภาระกับผู้ค้ำประกันเกินสมควร ข้อตกลงนั้นจะเป็นโมฆะ
4. ถ้าลูกหนี้เบี้ยวหนี้ เจ้าหนี้ต้องแจ้งไปยังผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน และหากไม่ได้แจ้งผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบ ดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน
5. ถ้าเจ้าหนี้ยอมขยายเวลาผ่อนนี้ให้ลูกหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหนี้
6. เจ้าหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้เท่าไร ผู้ค้ำประกันก็ได้ลดเท่านั้น
📣📣 ผู้ค้ำประกันไม่ถือเป็นลูกหนี้ชั้นต้นการที่เจ้าหนี้จะให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้นั้น จะต้องปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดไว้
👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️ ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”