‼️โหนไป เต้นไป บนรถสองแถว คนขับมีความผิด ‼️

‼️โหนไป เต้นไป บนรถสองแถว คนขับมีความผิด ‼️

🚫 ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบกฯ ห้ามบรรทุกผู้โดนสารเกินจำนวนที่นั่ง และห้ามให้ผู้โดยสารห้อยโหนนอกตัวรถ ที่อาจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
📲 หากพบเห็นเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดเสียว อันตราย ต่อท้องถนน สามารถแจ้งมาได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบปราม
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”