วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสาม หนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ •
📸 ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.girl-society.com/เที่ยวชม-พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุส…/