อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถบนทางเท้า โทษไม่ใช่แค่ปรับ อาจเจอข้อหา ”เจตนาทำร้ายร่างกาย”

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถบนทางเท้า โทษไม่ใช่แค่ปรับ อาจเจอข้อหา ”เจตนาทำร้ายร่างกาย”

🚨🚨 รู้หรือไม่?? อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถบนทางเท้า โทษไม่ใช่แค่ปรับ อาจเจอข้อหา ”เจตนาทำร้ายร่างกาย”
🔴 การขับขี่รถบนทางเท้านั้นมีความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมืองฯ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
🔴 แต่หากการขับขี่รถบนทางเท้าเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนผู้อื่น ผู้ขับขี่จะมีความผิดฐาน “ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ” ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มีโทษปรับตั้งแต่ 400 บาทถึง 1,000 บาท
🔴 นอกจากนี้ ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐาน “กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันจตรายแก่กาย หรือจิตใจ” มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
🔴 แต่ถ้าขณะนั้นบนทางเท้ามีคนพลุกพล่านอยู่บนทางเท้า โดยในมุมมองคนทั่วไปเล็งเห็นว่าการขับขี่รถบนทางเท้าในเวลานั้น อาจเกิดเหตุเฉี่ยวชนผู้อื่นที่อยู่บนทางเท้าได้ กรณีนี้อาจถือว่ามีความผิดฐาน “เจตนาทำร้ายผู้อื่น” เนื่องจากผู้ขับขี่ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า หากขี้รถขึ้นไปบนทางเท้า และใช้ความเร็ว จะเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้มีโทษ จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ และหากผู้ที่อยู่บนทางเท้าได้รับบาดเจ็บสาหัส เช่น แขนหัก ขาหัก หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน ก็เป็นเหตุให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น
🇹🇭🚔 ด้วยความห่วงใยจากกองปราบ กฎหมายได้ระบุเรื่องของลักษณะการกระทำความผิด และโทษทัณฑ์เอาไว้อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่สำคัญกว่าข้อกฎหมาย คือ จิตสำนึกที่ทุกคนในสังคม ที่ควรเคารพสิทธิของผู้อื่น “การขี่รถบนทางเท้า” เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งนอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อบรรทัดฐานของสังคมอีกด้วย ถึงเวลาหรือยังที่ พฤติกรรมในลักษณะนี้ ควรจะหมดไปจากสังคม?