ระวัง‼️เลี้ยงหมาไม่ดี มีโทษตามกฎหมาย

ระวัง‼️เลี้ยงหมาไม่ดี มีโทษตามกฎหมาย

🔴 ในช่วงที่ผ่านมา เรามักจะได้ยินข่าวว่า สุนัขไปกัดเด็กบ้าง ไปกัดสัตว์เลี้ยงคนอื่นบ้าง หรือแม้แต่ไปสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านบ้าง ในวันนี้…กองปราบจึงขอแนะนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เลี้ยงสุนัข ในกรณีที่สุนัขไปสร้างเรื่องดังต่อไปนี้ โดยเจ้าของสุนัขอาจจะมีโทษตามกฎหมายทั้งในทางแพ่ง และอาญาด้วย
🔸1. การปล่อยหมาไปกัดคนอื่น
มีความผิดตามกฎหายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 โดยเจ้าของสุนัขจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คนที่ถูกสุนัขกัด เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยปะละเลย ไม่ใช้ความระมัดระวังอันสมควรในการเลี้ยงดู ปล่อยให้สุนัขไปสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น ถือเป็นการกระทำประมาทของเจ้าของสุนัข ดังนั้นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
🔹2. ปล่อยหมาไปวิ่งตัดหน้ารถบนท้องถนน
ตาม พรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา 111 ได้วางหลักไว้ว่า ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ ปล่อยสัตว์ไปบนทาง อันที่เป็นการกีดขวางการจราจร ตามกฎหมายนี้ เจ้าของสุนัขมีหน้าที่ควบคุมสัตว์ไม่ให้ไปกีดขวางการจราจร หากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ในระยะกระชั้นชิด จนทำให้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ของผู้อื่นเสียหาย ดังนั้นเจ้าของสุนัขอาจต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด เนื่องจากอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของสุนัขจที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัข
🔸3. ปล่อยหมาไปกัดสัตว์เลี้ยงของผู้อื่น
กรณีนี้เจ้าของอาจทั้งติดคุกและเสียเงิน เนื่องจากกฎหมายอาญา มาตรา 377 วางหลักไว้ว่า ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุร้าย (ในที่นี้หมายความรวมถึงสุนัข) ปล่อยปะละเลยให้สัตว์นั้นอยู่ลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากสุนัขที่เลี้ยงไว้ไปกัดสัตว์เลี้ยงผู้อื่น เจ้าของสุนัขต้องรับผิดชอบความในเสียหายที่เกิดจากการกระทำของสุนัข ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย
🔹4. ปล่อยหมาให้ก่อความรำคาญเพื่อนบ้าน
มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ โดยวางหลักการไว้ เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัขโดยไม่ให้ไปก่อความรำคาญ เห่าหอน หรือขับถ่ายไม่เป็นที่จนเป็นที่เดือนร้อนผู้อื่น หากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วย
🇹🇭🚔 ด้วยความห่วงใย..กองปราบขอให้ผู้เลี้ยงสุนัขทุกท่าน ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงสุนัข การเลี้ยงสุนัขนั้นไม่ใช่แค่การดูแลรับผิดชอบชีวิตของสุนัขที่ท่านเลี้ยงเท่านั้น แต่ท่านยังต้องรับผิดชอบต่อสังคม และผู้คนอื่นๆ รอบข้างด้วย