กฎหมายใกล้ตัว…การวางสิ่งของใดๆบนถนนทางหลวงที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถใข้ถนน…มีความผิดตามกฎหมาย​ จำคุกไม่เกิน​ 3​ ปี

กฎหมายใกล้ตัว…การวางสิ่งของใดๆบนถนนทางหลวงที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถใข้ถนน…มีความผิดตามกฎหมาย​ จำคุกไม่เกิน​ 3​ ปี

ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ทางหลวง มาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ“ อ่านต่อ>>