แล้วบอกต่อ…ข้อความแชทในการยืมเงิน ก็ถือว่าเป็นสัญญา…ที่เจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องลูกหนี้ชดใช้เงินคืนได้

แล้วบอกต่อ…ข้อความแชทในการยืมเงิน ก็ถือว่าเป็นสัญญา…ที่เจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องลูกหนี้ชดใช้เงินคืนได้

ตาม พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544