“ทำร้ายร่างกายเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท” ก็อาจจะไม่จริงเสมอไปในทุกกรณี

“ทำร้ายร่างกายเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท” ก็อาจจะไม่จริงเสมอไปในทุกกรณี

ความเข้าใจผิด “ทำร้ายร่างกายเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท” ก็อาจจะไม่จริงเสมอไปในทุกกรณี…หากผลของการกระทำเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 “ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”