ได้รับเหตุร้ายเกิดจากบุคคลมีจิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟั่น

ได้รับเหตุร้ายเกิดจากบุคคลมีจิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟั่น

🔴 ได้รับเหตุร้ายเกิดจากบุคคลมีจิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟั่น … แต่สามารถช่วยกันป้องกันไม่ให้เหตุเกิดได้
🔴 มาตรา 65 ผู้ใดกระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
🔴 แต่สามารถช่วยกันป้องกันไม่ให้เหตุที่เกิด จากกรณีดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551
🔴 เมื่อพบบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการบำบัด (1) มีภาวะอันตราย (2) มีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาสามารถแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานฝ่ายปกครอง (มาตรา 22 )
🔴 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานฝ่ายปกครอง เมื่อพบหรือได้รับแจ้ง สามารถนำตัวบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาที่อยู่ใกล้เพื่อรับการตรวจ โดยจะมีผู้รับดูแลบุคคลดังกล่าวไปด้วยหรือไม่ก็ได้ (มาตาม 24 )
🔴 ในกรณีฉุกเฉินเป็นภาวะที่อันตราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานฝ่ายปกครอง มีอำนาจนำตัวบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตหรือเข้าไปในสถานที่ใดๆ เพื่อนำตัวบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ส่งสถานพยาบบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษา (มาตรา 26)