การฆ่าแมวเพื่อแลกเหรียญบิทคอยน์ต้องรับโทษอย่างไร?

การฆ่าแมวเพื่อแลกเหรียญบิทคอยน์ต้องรับโทษอย่างไร?

🔴 การฆ่าแมวเพื่อแลกเหรียญบิทคอยน์ต้องรับโทษอย่างไร?
การกระทำดังกล่าว…อาจเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์ ผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ผิดตามมาตรา 20 รับโทษตามมาตรา 31)
🔴 “การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทำหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ที่ทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่กำลังตั้งท้องเพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทำงานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ