พัฒนาขีดความสามารถความผิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

พัฒนาขีดความสามารถความผิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

🔴 วิทยากรจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พยานหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำมาสู่การสืบสวนสอบสวน ตลอดจนวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงการกระทำความผิด