เมื่อสุนัขที่เลี้ยงไว้ไปทำร้ายผู้อื่น เจ้าของมีโทษอย่างไร

เมื่อสุนัขที่เลี้ยงไว้ไปทำร้ายผู้อื่น เจ้าของมีโทษอย่างไร

🔴 เมื่อสุนัขที่เลี้ยงไว้ไปทำร้ายผู้อื่นหรือไปสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของผู้อื่น เจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
🔴 ตามกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 433 วางหลักไว้ว่า “ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น
credit ภาพ: https://board.postjung.com/1098982.html