3 พฤติกรรมการขับขี่ที่อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

3 พฤติกรรมการขับขี่ที่อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก “ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยขนส่งทางบก พ.ศ.2557
🔴 ขับรถด้วยอัตราเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 67 พ.ร.บ.จราจร)
🔴 ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน (มาตรา 43 (4) พ.ร.บ.จราจร)
🔴 ขับรถโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควร ( มาตรา 78 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.จราจร)
🔴 เมื่อพฤติกรรมการขับขี่นั้นปรากฎข้อเท็จจริงว่า การกระทำของผู้ได้รับใบอนุญาตส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของประเทศ หรือเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียเสียชีวิตจำนวนมาก ให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีตามพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด (ตามข้อ 7 ของประกาศฯ)