เหตุเพิ่มโทษในการกระทำความผิดทางเพศ

เหตุเพิ่มโทษในการกระทำความผิดทางเพศ

เหตุเพิ่มโทษในการกระทำความผิดทางเพศ ตามมาตรา 285 โดยต้องรับโทษหนักขึ้นกว่าที่บัญญัติไว้ถึง 1 ใน 3 ถ้ากระทำผิดทางเพศแก่
  • 1.ผู้สืบสันดาน
  • 2.ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล
  • 3.ผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ
  • 4.ผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล