รับงานทำที่บ้าน ระวังโดนหลอก

รับงานทำที่บ้าน ระวังโดนหลอก

🔴 ปัจจุบันมีมิจฉาชีพหลอกลวงผู้รับงานไปทำที่บ้านในลักษณะของการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย
🔴 ระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกให้รับไปทำที่บ้านสงสัยสอบถามสายด่วน 1506 กด 3
🔴สำหรับผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านก็จะมีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงสองแสนบาท หรือจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี หรือได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ
🔴 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านไว้เป็นการเฉพาะ เช่น 1. กำหนดให้ผู้จ้างงานต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านมอบให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  • (1) ชื่อ ที่อยู่ เพศ และอายุของผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  • (2) ชื่อและที่อยู่ของผู้จ้างงาน ในกรณีที่มีการจ้างงานผ่านตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วง ให้บันทึกชื่อและที่อยู่ของตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้น ไปด้วย
  • (3) อัตราค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนที่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  • (4) ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของงานที่รับไปทำที่บ้าน
  • (5) กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการทำงานแต่ละงวด
  • (6) กำหนดวันส่งมอบงานที่ทำให้แก่ผู้จ้างงานและวันจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  • (7) ลายมือชื่อของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นต้น

🔴 สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553