5 วันสำคัญพิเศษทางพระพุทธศาสนาห้ามจำหน่ายสุรา

5 วันสำคัญพิเศษทางพระพุทธศาสนาห้ามจำหน่ายสุรา

วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา (5 วันสำคัญพิเศษทางพระพุทธศาสนา) เป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง (เริ่มนับตั้งแต่หลังเวลา 24.00 น. ของวันก่อนหน้า ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ห้ามนั้น) โดยยกเว้นให้ขายได้เพียง 2 กรณีเท่านั้น คือ

(1) การขายเฉพาะในร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ 
(2) การขายของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีความผิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ