เรื่อง สัญญาซื้อโครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลต้นแบบเพื่อการบังคับใช้กฎหมายด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจร