ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ กองบังคับการปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ กองบังคับการปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมหรือการให้บริการต่าง ๆ มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้

อ่านต่อ>>