พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.อ.วิวัฒน์  จิตโสภากุล ผกก.3 บก.ป. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ตามโครงการ “ตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม”  ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.3 บก.ป. รวมจำนวน 38 ราย ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อทำให้ข้าราชการตำรวจเป็นคนดีและเป็นตำรวจสีขาวอย่างแท้จริง