กองปราบรวบสาวใหญ่หลอกขายเบอร์ทอง

กองปราบรวบสาวใหญ่หลอกขายเบอร์ทอง

กองบังคับการปราบปราม ภายใต้การอํานวยการของ พล...สุวัฒน์ แสงนมุ่ ผบก.., ...พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.., ...สรร มั่นเมืองรยา รอง ผบก.., ...วิระชาญ ขุนไชยแก้ว ผกก.5 บก.., ...ณัทกฤช น้อยคําปัน รอง ผกก.5 บก.., ...ปวิช ข่าทิพย์พาที รอง ผกก.6 บก.., ...ธนวัฒน์ หิ้นยกฮ่ิน รองผกก.5 บก.., ...ภูวนนท์ สมัครไทย รอง ผกก.5 บก..

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นําโดย ...วาทิต จิตรจันทึก สว.กก.5 บก.., ...พัฒพงศ์ เสณีแสนเสนาสว.ปรก.กก.5 บก.. พร้อมเจ้าหน้าท่ีตํารวจชุดปฏิบัติการท่ี 1 กก.5 บก..

ร่วมกันจับกุมน..นฤมลฯ(สงวนนามสกุล)อายุ 48 ปีผตู้องหาตามหมายจับศาลแขวงสระบุรีที่ .18/2564 ลงวันท่ี25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานฉ้อโกง

พฤติการณ์ เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 14.30 . ..นฤมลฯ (ผู้ต้องหา) ได้ชักชวน ให้ผู้เสียหายเล่นเบอร์ทองกับตนโดยอ้างว่าหากลงทุน 15,000 บาทจะไดเ้งินคืนเป็นจํานวน 30,000 บาท นอกจากน้ีผู้ต้องหายังยืนยันกับผู้เสียหายว่า หวยปิงปองท่ีตลาดจะมีลูกปิงปองที่ตรงกับเบอร์ท่ีผู้เสียหายซื้อไว้ แน่นอนจึงทําให้ผู้เสียหายหลงเชื่อยอมจ่ายเงินจํานวน 15,000 บาทให้กับผู้ต้องหาไปแต่ตอ่มาภายหลัง ผู้เสียหายทราบว่าตนถูกหลอกจึงได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.แก่งคอยเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย กับผู้ต้องหาต่อไป

จากการตรวจสอบ พบว่ามีผู้เสียหายถูกผู้ต้องหาหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวหลายราย ในหลายพื้นที่ เพื่อป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลังแก่บุคคลอื่น และเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทําความผิดในรูปแบบน้ี กองบังคับการปราบปรามจึงได้สั่งการให้ กก.5 บก.. ดําเนินการเร่งรัดจับกุมผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.5 บก.. ทราบว่าผู้ต้องหามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ .เลียบคลอง 6 ฝั่งตะวันออก .คลองหก .คลองหลวง .ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบ โดยพบผู้ต้องหาอยู่บริเวณหน้าบ้านพัก ถ.เลียบคลอง 6 ฝั่งตะวันออก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงได้ทำการจับกุม และนําตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ. แก่งคอย ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ และให้การว่า ตนได้ชักชวนผู้เสียหายให้มาเล่นเบอร์ทองจริง โดยอ้างว่าหากลงทุน 15,000 บาท จะได้เงินจํานวน 30,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ...วาทิต จิตรจันทึก สว.กก.5 บก.. โทรศัพท์ 086 8544326