ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)

ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)

| ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือเสริมสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล ๑๐ รายการ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิ

| ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลจำนวน ๘ รายการ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิ

| ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือหลักสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล จำนวน ๔ รายการ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิ

| ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาโครงการ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

 บก.ป.จะทำการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

| แจ้งประกาศร่างขอบเขต โครงการ Big Data

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการปฏิบัติหน้าที่โดยจะทำการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานสืบสวนสอบสวนเพื่อวิเคราะห์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อน