หลักสูตร
การยิงปืนพกสั้น
ระบบ"ต่อสู้และป้องกันตัวใต้สภาวะความกดดัน"
ของ
กองปราบปราม

 











 


 

    
ท่าประกอบการฝึกอบรมและประเมินผล

       1.  คุกเข่าสูงยิง               ระยะ 7     หลา
       2.  ยืนยิง                ระยะ 7     หลา
       3.  นอนยิง              ระยะ 35    หลา
       4.  คุกเข่ายิง                   ระยะ 35    หลา
       5.  ในที่กำบังมือไม่ถนัด            ระยะ 25    หลา
       6.  ในที่กำบังมือถนัด         ระยะ 25    หลา
       7.  ยืนยิงระดับสายตา         ระยะ 25    หลา
       8.  นอนพลิกตัวยิง            ระยะ 15    หลา
       9.  ยืนย่อยิงมือไม่ถนัด              ระยะ 15    หลา
   

 10. ยืนย่อยิงมือถนัด          ระยะ 7     หลา

  

                                   การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการอบรมการยิงปืนพก  ระบบ  “ต่อสู้”

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม  การยิงปืนพกในระบบต่อสู้และป้อมกันตัวใต้สภาวะความกดดันให้ได้ผลมากที่สุด 
ให้ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
1.    อาวุธปืนขนาด .38  หรือ .357  ความยาวลำกล้องไม่เกิน  4  นิ้ว
2.    ซองพกปืนด้านนอกพร้อมเข็มขัดสำหรับคาดซองปืน
3.    กางเกงสนาม
4.    เสื้อยืดแขนสั้นหรือแขนยาวสีดำ (ควรมีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเวลากลับ)
5.    รองเท้าผ้าใบหรือรองหนังชนิดหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
6.    เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดอาวุธปืนพร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันสายตา  และป้องกัน
เสียงเพื่อให้การฝึกอบรมได้ผลดียิ่งขึ้น  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรเตรียมร่างกายให้พร้อม  เพราะในการฝึกอบรมจะมีการใช้กำลังตลอดเวลาที่เข้ารับการอบรม  ผู้ที่มีโรคประจำตัว  ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้การฝึกอบรมทราบ  และผู้เข้ารับการอบรมควรเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

กฎ  กติกา  มารยาท  ในการเข้ารับการฝึกอบรม

       เพื่อให้การฝึกอบรมการยิงปืนพกมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  และเพื่อเกิดความปลอดภัยตลอดการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมความปฏิบัติดังนี้
       1.ห้ามนำอาวุธปืนออกจากซองปืนเว้นแต่ขณะเข้าช่องยิงและครูฝึกสั่งให้ปฏิบัติ
       2. ห้ามนำอาวุธปืนออกมายิงแห้งหลังแนวยิงขณะมีผู้อื่นอยู่ในแนวยิงด้านหน้า
       3. ห้ามนำอาวุธปืนออกมาเล็งขณะมีผู้อื่นอยู่ที่แนวเป้าหรือติดเป้า
       4. ห้ามบรรจุกระสุนปืนนอกแนวยิงโดยเด็ดขาด
       5. ขณะทำการยิงเมื่อได้ยินสัญญาณหยุดยิงให้หยุดยิงทันทีแล้วให้เก็บปืนใส่ซองหรือวางปืน
       6. ห้ามหยอกล้อเล่นกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน
      
7.เมื่อมีเหตุขัดข้องของอาวุธปืนขณะทำการยิงให้ผู้เข้ารับการอบรมที่อยู่ด้านข้างยกมือสัญญาณ
       8. ห้ามนำกระสุนชนิดอื่นนอกจากกระสุนที่ใช้ในการฝึกอบรมมาทำการยิงในสนาม
       9. ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะเข้ารับการอบรมโดยเด็ดขาด
     10. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของครูฝึกหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการยิงโดยเคร่งครัด

                                                                            

                                                          ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจงจำให้ขึ้นใจ

                                                          “ความปลอดภัยคือหัวใจของการยิงปืน"
                                                    
                                                               ด้วยความปารถนาดี  จาก...สนามยิงปืนวังกานนท์
 

    หลักสูตรการยิงปืนพกสั้นระบบต่อสู้และป้องกันตัวใต้สภาวะความกดดันของสนามยิงปืนวังกานนท์ กองปราบปราม เป็นระบบการยิงปืนพกสั้นที่ได้ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม เพราะมีความทันสมัย สามารถแก้ไขข้อขัดข้องในระหว่างการต่อสู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จึงได้บรรจุเพื่อให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามหน่วยอื่นที่ร้องขอ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
     แต่ปัจจุบัน
เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรการยิงปืนพกสั้นระบบ “ต่อสู้และป้องกันตัวได้สภาวะความกดดัน”  แก่สาธารณะชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  และเพื่อผู้ที่สนใจได้เข้ารับการอบรมไว้เพื่อการป้องกันตัวและทรัพย์สิน  สนามยิงปืนวังกานนท์  กองปราบปราม  จึงได้เปิดการอบรมการยิงปืนพกสั้นระบบ  “ต่อสู้และป้องกันตัวใต้สภาวะความกดดัน”  ขึ้น 
                                                 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1.  ต้องสมัครเป็นสมาชิกชมรมกีฬายิงปืน  กองปราบปราม
2.  ต้องผ่านการอบรมการยิงปืนพกสั้น  และผ่านการทดสอบคุณสมบัติตามที่กำหนด

      

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

       1.  วุฒิบัตรเมื่อผ่านการอบรม  แสดงคุณวุฒิตามที่ประเมินผลได้
                                        
                                  

       2.  เหรียญแม่นปืนตามที่ประเมินผลได้

                                 
 

       3.  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  ประจำรุ่น

 


































































































 

    

เกณฑ์ตัดสินการประเมินผล

1.ผู้เข้าประเมินผลต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและอุปกรณ
            2. เวลาในการประเมินผล  8  นาที
            3. ต้องยิงให้ครบทุกท่ายิงภายในเวลากำหนดจึงจะผ่านเพื่อนับคะแนน
            4. สำหรับ  8  นาที
                4.1  405-520           เหรียญทองแดง
                4.2  525-580           เหรียญเงิน
                4.3  585-595           เหรียญทอง
                4.4  600                 เหรียญทองพิเศษ
            5. ลัดขั้นตอน,ผิดท่าทาง  ตัดคะแนน  ตามที่กำหนดไว้
            6. การตัดสินชี้ขาดของกรรมการถือเป็นที่สุด
            7. ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถเข้าประเมินผลในรุ่นต่อๆไปได้โดยไม่ต้องเข้าอบรมซ้ำอีก  และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง

           "ความหวังของท่านคือเหรียญทองต้องสำเร็จ "

        

การฝึกอบรม

1.  ผู้เข้ารับการอบรม  ต้องเข้าทำการฝึกอบรมครบตามที่หลักสูตรกำหนด
2.  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการทดสอบแต่ละขั้นตอนของการฝึกและต้องมีคะแนนร้อยละ  70  จึงจะมีสิทธิในการเข้าประเมินผล
3.   การประเมินผลกำหนดไว้ไม่เกิน  3  ครั้ง  (สามารถปรับวุฒิได้ในรุ่นอี่น)




















 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่






 
 

***ท่าประกอบการฝึกอบรมและประเมินผล (จากการทดสอบจริง)

 
  1.  คุกเข่าสูงยิงระยะ 7 หลา
 
   2.  ยืนยิงระยะ 7 หลา
 
  3.  นอนยิงระยะ 35    หลา
 
   4.  คุกเข่ายิงระยะ 35 หลา

 
  5.  ในที่กำบังมือไม่ถนัดระยะ 25    หลา

 
   6.  ในที่กำบังมือถนัดระยะ 25    หลา

 
  7.  ยืนยิงระดับสายตา         ระยะ 25    หลา  
 
 
  8.  นอนพลิกตัวยิง            ระยะ 15    หลา  
 


 
  9.  ยืนย่อยิงมือไม่ถนัด              ระยะ 15    หลา

 
 

 10. ยืนย่อยิงมือถนัด          ระยะ 7     หลา